2010-2011m. Mokymosi visą gyvenimą programa Leonardo da Vinci mobilumo projektas „Asmenų, turinčių klausos negalią, praktika Vokietijos įmonėse“

Mokymosi visą gyvenimą programa 2007-2013 m.

Leonardo da Vinci

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras (PDIC) kartu su Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų profesinio reabilitacinio mokymo centru (VKNRPMC) bei Vokietijos kurčiųjų asociacija ir profesinė sąjunga (DVGSS) nuo 2010 m. birželio 1 d. Iki 2011 m. birželio 30 d. vykdė projektą „Asmenų, turinčių klausos negalią, praktika Vokietijos įmonėse“ Nr. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0379.

Projekto koordinatorė Rūta Mackanienė 2005m. pirmą kartą, bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais UAB Salo Baltic International, direktoriumi Olaf Busch, parengė Leonardo da Vinci mobilumo programą ir jau 2006m. kurtieji profesinio mokymo moksleiviai turėjo galimybę patys pirmieji atlikti praktiką Vokietijoje. Nuo to laiko, jau šešti metai, Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų profesinio reabilitacinio mokymo centro moksleiviai kiekvienais metais džiaugiasi galėdami įgyti naujos tarptautinės profesinės patirties.

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras 2010m. vėl parengė kurčiųjų trečiojo kurso moksleiviams galimybę atlikti praktiką pagal mokymosi visą gyvenimą programą, Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Asmenų, turinčių klausos negalią, praktika Vokietijos įmonėse“ Nr. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0379. Viešoji įstaiga Psichosocialinės ir darbo integracijos centras – tarpinis partneris, kuris pasiūlė VKRPMC paruošti programą ir tarpininkauti su priimančia organizacija DVGSS, administruoti projektą. Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo ataskaita:” Šis partneris pasirinktas kaip patyręs projektų vykdytojas, padedantis ieškoti neįgaliesiems laisvų darbo vietų, tarpininkauja ruošiant darbo dokumentus, organizuoja mokymus, kaip save pristatyti darbdaviui. Jo vaidmuo projekte: bendradarbiauti suderinant stažuotės programą, dalyvauti praktikos rezultatų pripažinime Lietuvoje, projekto rezultatų sklaidoje, kontaktuoti su priimančiąja organizacija dėl apgyvendinimo ir išlaikymo, ataskaitų pateikimo”

Pagrindinis projekto „Asmenų, turinčių klausos negalią, praktika Vokietijos įmonėse“ tikslas – padidinti klausos negalią turinčių jaunuolių įsidarbinimo į atvirą darbo rinką galimybes, sudarant jiems sąlygas kelti kvalifikaciją Vokietijos įmonėse, sustiprinti motyvaciją aktyviai ieškotis darbo, supažindinti juos su sėkmingais įsidarbinimo pavyzdžiais.

Projekto tikslinė grupė – klausos negalią turintys Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro (VKNRPMC) 3-o kurso mokiniai, besimokantys pagal baldų apmušėjo (6 dalyviai) ir pastatų restauratoriaus (4 dalyviai) mokymo programas pirmajai kvalifikacijai įgyti. Mokiniai stažavosi Vokietijoje, Šverino miesto įmonėse, su kuriomis priimančioji organizacija, Vokietijos kurčiųjų asociacija ir profesinė sąjunga (DVGSS), yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis. Stažuotės trukmė – 6 savaitės. Vizitas prasidėjo 2011 m. vasario 19 d., baigėsi – 2011 m. balandžio 2 d. Mokinius į stažuotę lydėjo 6 Centro pedagogai, besikeičiantys kas 2 savaites po 2 žmones. Stažuotės metu mokiniai įtvirtino profesines žinias ir įgūdžius, susipažino su naujausiomis Lietuvos įmonėse dar netaikomomis technologijomis, jų efektyviu panaudojimu, įgavo patirties dirbant ir bendraujant daugiataučio darbo kolektyvo aplinkoje. Atlikta praktika yra pripažinta kaip gamybinė praktika, kuri yra privaloma mokymo programos dalis. Tarptautinė praktikos patirtis sustiprino kurčiųjų pasitikėjimą savimi, savo gebėjimais ir savo specialybės galimybėmis, motyvaciją integruotis į atvirą darbo rinką. Baigę stažuotę dalyviai gavo Sertifikatą ir Europass dokumentą, kuris padės geriau perteikti informaciją darbdaviams apie kitoje šalyje įgytą patirtį, žinias ir gebėjimus. Tai prisidės ir prie darbdavių negatyvios nuomonės keitimo negalią turinčių asmenų atžvilgiu.

Esminis faktorius įtakojantis integraciją į darbo rinką – specialistų techninė kompetencija. Ši stažuotė išugdė specialistų, turinčių bazinį profesinį išsilavinimą ir pradinius darbo įgūdžius, profesinę kompetenciją iki lygio, leidžiančio jiems efektyviai išnaudoti šiuolaikinių technologijų, įrangos ir gamybos organizavimo potencialias galimybes.

Džiugu, kad kurčiųjų praktika Vokietijoje tobulina tęstinio profesinio rengimo kokybę ir skatina nuolatinį įgūdžių ir žinių siekimą. Naujos patirties, žinių kaupimas stiprina klausos negalią turinčių jaunuolių motyvaciją pasitikėti savo gebėjimais bei įgyta profesija, padeda kvalifikuotiems darbininkams integruotis į darbinę veiklą ir visuomenę.