Anglija

2009-2010m.Mokymosi visą gyvenimą programa, Leonardo da Vinci mobilumo projektas “Kurčiųjų profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos kėlimas” Nr.LLP-LdV-VEPTRO-2009-LT-0210

LEONARDO DA VINCI PROJEKTAS “KURČIŲJŲ PROFESINIO ORIENTAVIMO SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS”

Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0210

Vizitas į UK (Londoną) pagal Leonardo Da Vinci programos Mokymosi visą gyvenimą aprašas.

Vizito data: Spalio 10-17 diena. 2009 metai.

Projekto , bei vizito tikslas- kelti specialistų, dirbančių klausos negalią turinčių asmenų profesinio konsultavimo ir įdarbinimo srityje, kvalifikaciją ir tobulinti praktinius profesinio orientavimo įgūdžius susipažinti su UK ( Londono) neįgaliųjų profesinio orientavimo ir įdarbinimo patirtimi.

Vizito dalyviai:

Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras, Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras,

Lietuvos šeimų auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bendrija PAGAVA,

Psichosocialinis ir darbo integracijos centras.

Programos vykdymas bei aplankytų Londono organizacijų aprašymas

UK valstybėje buvo išleistas D.D.A ( Disability Discrimination Act) įstatymas, ginantis neįgaliųjų teises, apibrėžiantis minimalius standartus darbo vietose bei viešosiose erdvėse palengvinančius neįgaliųjų gyvenimą, bei užtikrinančius saugumą. Dauguma Londono kurčiųjų organizacijų yra finansuojamos arba dalinai finansuojamos valstybės. Apskritai didelis dėmesys skiriamas neįgalumą turinčiam asmeniui, siekiama visapusiškai suteikti pagalbą bei konsultacijas, kurios padėtų integruotis į darbo rinką bei socialinį gyvenimą. Parama suteikiama ne tik kurtumą turinčiam asmeniui, tačiau ir jo artimiesiems. Kurčiųjų organizacija Deaf Plus yra remiama savivaldybės, šios organizacijos pagrindiniai tikslai

yra užtikrinti kurčiajam geresnę gyvenimo kokybę. Deaf Plus remiasi stipria vizija, tai yra siekia, kad kurčiajam ar neprigirdinčiam asmeniui būtų sudarytos sąlygos nejausti savo negalios, kad kurtumas nedarytų įtakos jo gyvenimui tiek darbe, tiek socialiniame gyvenime. Organizacijos struktūra sudaro kelios darbo kryptys – konsultacinė bei praktinė. Konsultacinė – darbuotojai suteikia konsultacijas tiek socialiniais klausimais, tai yra kaip spęsti buityje kylančias problemas, tiek teisiniais, įdarbinimo, socialinių garantijų konsultacijos, tarpininkavimas prireikus. Taip pat didelį dėmesį skiria socialiniai veiklai, organizuoja sporto turnyrus, jaunimo užimtumo grupes bei klubus. UK patirtis rodo, kad labai svarbu pasirūpinti, kad kurtieji jaustų saugumą ir laiku gautų reikiamas konsultacijas. Mūsų Psichosocialinis ir darbo centras dirba analogiškai – veikla skirstoma į keturias sritis, tai yra : socialinė-psichologinė pagalba, įdarbinimas-tarpininkavimas, projektai-mokymai bei kultūrinės programos. Mūsų centras įsikūrė palyginti neseniai, todėl visa gauta informacija mums be galo naudinga ir svarbi plečiant veiklas. Deaf Plus darbas remiasi stipria organizacija bei vidaus sistema. Ypatingai svarbu socialinės veiklos, pačių kurčiųjų organizuojami teminiai vakarai bei žaidimai.

Londone įkurti Kurčiųjų klubai, laisvalaikio centrai kur tam tikromis valandomis renkasi kurtieji atsipalaiduoti, pasidalinti patirtimi, pažaisti. Svarbu pabrėžti kad tai nėra projekto dalis, tai nuolatos veikiantys užimtumo, laisvalaikio centrai; vieną jų aplankė ir mūsų delegacija – RAD – Royal Association for Deaf people. Kurčiųjų sistemos sėkmę galima būtų sieti su UK valdžios parama ir kaip ten būtų – rezultatai akivaizdūs – Londone gyvenantys kurtieji turi daugiau

galimybių turiningai leisti laisvalaikį, gauti norimą įsilavinimą, tai yra ta pati RAD asociacija dirbanti su kurčiaisiais siūlo nemokamas vertėjo paslaugas

Įdarbinant kurčiąjį iškilusios problemos – pokalbio metu, kiti nesklandumai – visos suteiktos paslaugos yra nemokamos, Visi laimėjimai kurčiųjų įdarbinimo srityje-stiprios, organizuotos veiklos rezultatas. Visos organizacijos stengiasi skatinti visuomenę nebijoti įdarbinti kurčiojo. UK pažangumo kurčiųjų įdarbinimo srityje didelę įtaką daro socialinis švietimas.

Organizacija RNID – didžiausia kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų labdaros organizacija; surinktos lėšos yra skiriamos kurčiųjų gyvenimo kokybei kelti. Pati organizacija yra remiama fondų, nacionalinės loterijos bei finansuojama valstybės. Ši organizacija yra sukūrusi visą sistemą, kurios tikslas supažindinti visuomenę su kurčiaisiais ir neprigirdinčiais, skatinti įmones apsirūpinti įranga, kuri padėtų kurčiajam tiek lankantis paslaugas teikiančioje įmonėje, tiek tampant jos darbuotoju, apskritai, – skatina visuomenę rūpintis savo klausa, supažindina su faktoriais, keliančiais pavojų klausai.

Šios organizacijos veikla viena plačiausių, tiesiogiai dirba su kurčiais, organizuoja gestų kalbos, skaitymo iš lūpų kursus, rūpinasi, kurčiųjų patogumu, skatindami viešai lankomas vietas, – tokias kaip bankai, paslaugas teikiančios įstaigos apsirūpinti įranga, kurios pagalba lankydamasis kurtysis patirtų kiek įmanoma mažiau nepatogumų, argumentuodami abipusės naudos laimėjimus, tikrina darbdavius, kaip jie reaguoja į kurčią ar neprigirdintį, leidžia šviečiamuosius leidinius, turi savo žurnalą, kuriame aprašomos naujovės, bei aktualijos apie klausą. Organizacijos sėkmingo darbo pagrindas – gerai organizuojama veikla, argumentuotai pateikiama informacija, patogi labdaros fondo sistema, tai yra norintys paremti fondą gali tai padaryti internetu ar kitu patogiu būdu. Visi norintys pasitikrinti savo klausą tai gali padaryti tiesiog telefonu.

Lyginant su Lietuvoje esančia kurčiųjų įdarbinimo bei socialinio gyvenimo situacija, mes stipriai atsiliekame. Labai svarbu apsibrėžti tikslus, supažindinti visuomenę su kurčiųjų problemomis, skatinti jų įdarbinimą, darbdaviams įrodant apibusią naudą. Mūsų šalyje įdarbinimas juda lėtai, nes darbdavys bijo galimų problemų įdarbinus neįgalų asmenį, todėl būtina sukurti struktūrą, kurios pagalba tiek darbdavys, tiek darbuotojas jaustųsi saugiai, kad visos iškilusios problemos bus bet kada išspręstos, skatinti visuomenės švietimą apie klausos sutrikimus.

Kita veiklos sritis – kurčiųjų užimtumas bei laisvalaikio centrai; svarbu pradėti nuo jauniausiųjų, kad šie galėtų atskleisti savo sugebėjimus, gautų motyvaciją siekti aukštojo išsilavinimo, užimtumo, kad laisvalaikio centrai skatintų dalintis teigiama patirtimi.

Vilniaus kurčiųjų reabilitacinis centras 2009-2010 m. pagal Leonardo da Vinci programą vykdė projektą “Kurčiųjų profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos kėlimas“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0210.

Pagrindinis projekto tikslas– kelti specialistų, dirbančių klausos negalią turinčių asmenų profesinio konsultavimo ir įdarbinimo srityje, kvalifikaciją ir tobulinti praktinius profesinio orientavimo įgūdžius supažindinant su Jungtinės Karalystės (Londono) neįgaliųjų profesinio orientavimo ir įdarbinimo patirtimi.

Projekte dalyvavo keturios organizacijos, teikiančios kurtiesiems profesinio orientavimo paslaugas. Tai: Vilniaus kurčiųjų reabilitacinis centras (I.Minkevičienė); Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinis profesinio mokymo centras (E.Endrijaitis); Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA (R.Sitavičienė); Psichosocialinės ir darbo integracijos centras (R.Mackanienė). Projekto dalyviai – septyniolika įstaigų darbuotojų, kurie teikia profesinio orientavimo ir konsultavimo paslaugas (tarp jų 5 kurtieji darbuotojai).

Vizito į Londoną programą parengė, viešnagės patogumais rūpinosi projekto partneris iš JK „CEDRON“. Projekto vadovė – Vilniaus KRC psichologė Rūta Mackanienė. Pagrindinis vizito tikslas buvo susipažinti su Anglijos kurčiųjų profesinio orientavimo, konsultavimo ir įdarbinimo sistema, pasidalinti patirtimi su organizacijomis, dirbančiomis su kurčiaisiais ir pasisemti gerosios patirties. Mes žinojome, kad Anglijos kurtieji turi stiprias ir įvairiapuses organizacijas, senas NVO veiklos tradicijas, visa tai labai domino.

Vizito metu priimanti organizacija pristatė JK darbo paieškos ir įdarbinimo sistema; supažindino su kurčiųjų profesinio orientavimo, konsultavimo ir įdarbinimo struktūra, papasakojo, kokios galimybės kurtiesiems įgyti profesijas, kokios organizacijos padeda jiems įsidarbinti, kas sudaro pagalbos kurtiesiems įsidarbinant sistemą, kas ir kaip ją įgyvendina, kaip kurčiųjų organizacijos dalyvauja procese.

Delegacija iš Lietuvos vizito metu aplankė Karališkąjį nacionalinį kurčiųjų institutą, kurio veikla aprėpia apie 9 milijonus JK gyventojų, turinčių įvairaus laipsnio klausos sutrikimų, visuomenės informavimą, prevencines priemones. Pagrindinė tikslinė šios organizacijos grupė yra apkurtę žmonės, kurie nėra britų gestų kalbos vartotojai. Organizacija vykdo informacines kampanijas, konsultuoja darbdavius, atlieka girdėjimo palengvinimo priemonių testavimą, leidžia informacinius leidinius. Lietuvoje tokios įstaigos atitikmens nėra.

Taip pat pabuvota Karališkojoje kurčiųjų asociacijoje, kuri rūpinasi interesais ir gerove tų kurčiųjų, kurių pagrindinė kalba yra gestų kalba. Organizacija teikia labai platų profesionalių paslaugų spektrą, pradedant vertimu į gestų kalbą. Vertimo paslaugos čia prieinamos visada. Ši organizacija taip pat teikia paslaugas gestų kalba per internetą, tokias kaip teisinė pagalba, konsultavimas apie pašalpas, įdarbinimą, socialinio būsto programas, skolas. Lietuvoje šios paslaugos yra išskaidytos per keletą organizacijų.

Dar viena įstaiga, teikianti kurtiesiems paslaugas, – tai Breakthrough Deaf-Hearing Integration (Proveržis kurčiųjų ir girdinčiųjų integracijoje). Tai nevyriausybinė organizacija, valdoma vadovų tarybos. Ji teikia labai platų spektrą paslaugų. Viena iš svarbiausių veiklų yra bendruomenės centrų kurtiesiems steigimas ir palaikymas (community centers). Londone yra 4 tokie bendruomenės centrai, kuriuose daugumą darbuotojų sudaro kurtieji. Vizito dalyviai apsilankė vienoje iš Londono kurčiųjų kavinėje-klube. Tai bendruomeninė organizacija, kurioje žmonės susirenka pabendrauti ir kartu leisti laisvalaikį. Programa apėmė ir lankymąsi Lietuvos ambasadoje.

Vizitas taip pat parodė, jog būtina motyvuoti kurčiuosius mokytis anglų kalbos ir ieškoti būdų pradėti veikti šia linkme. Anglų kalba padidina kurčiųjų galimybes užmegzti kontaktus ir bendrauti su kitų šalių kurčiaisiais, keistis informacija, dalyvauti visuomenės gyvenime. Susitikimų metu pateikti pavyzdžiai parodė, kaip iš kitų šalių atvykę kurtieji įsikuria Anglijoje, randa darbo. Jiems sudaromos galimybės bendrauti, bendradarbiauti, įgyti naujos patirties ir įgūdžių.