2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektas

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektas

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektas „KARTU MES GALIME DAUG“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100

Viešoji įstaiga Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras teikė paraišką Europos socialinio fondo agentūrai, siekdamas įgyvendinti 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.  Pateikta paraiška sėkmingai perėjo vertinimo, atrankos procesus ir gavo Europos socialinio fondo lėšas projektui įgyvendinti.

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras projekto partneris.

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras kartu su Vilniaus kurčiųjų reabilitacinio centro darbuotojais ir bendrijos ‚PAGAVA“ darbuotojais vykdys administravimo veiklas.

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras kartu su kitais parneriais teiks socialines ir psichologines konsultavimo paslaugas.

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras kartu su kitais parneriais padės Vilniaus kurtiesiems įgyti naujas profesijas ir integruotis į darbo rinką.

Projektas „Kartu mes galime daug“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100 yra 2004 – 2008 m. ES bendrijos EQUAL iniciatyvos projekto ,,Asmenų su klausos negalia integravimas į darbo rinką“ tęsinys.

„Kartu mes galime daug“  projekto tikslas – didinti kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų asmenų įsidarbinimo galimybes, teikiant kompleksines paslaugas, siekiant išvengti jų socialinės atskirties.

Projekte pagrindinis dėmesys bus skiriamas kurtiesiems, kurie ieško darbo, nori įgyti naują specialybę, persikvalifikuoti. Programos metu bus teikiamos kompleksinės socialinės ir profesinės reabilitacijos paslaugos, kurios padės kurtiesiems ir neprigirdintiems geriau pažinti save, savo gebėjimus, teigiamai vertinti save, įgyti profesiją. Įdarbinimo tarpininkas padės, susirasti darbą, įsidarbinti ir adaptuotis darbo vietoje. Tokia priemonių visuma padės sustiprinti tikslinės grupės narių motyvaciją įgyti specialybę ar įsidarbinti, o įsidarbinus kuo ilgiau išsilaikytų vienoje darbo vietoje. Ši veikla prisidės prie lygių galimybių darbo rinkoje didinimo – įgyvendinimo.

Šiuolaikinėje darbo rinkoje darbuotojams yra keliami labai dideli reikalavimai. Prie tokių didelių reikalavimų ypač sunku prisitaikyti žmonėms su negalia. Todėl ES siekdama mažinti socialinę atskirtį skyrė lėšas neįgaliųjų užimtumo didinimui, persikvalifikavimui ir kvalifikacijos tobulinimui.

Projektas „Kartu mes galime daug“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100 patvirtintas ir pradedama Vilniaus bedarbių kurčiųjų registracija.

Įgyvendinant šį projektą pagrindinis dėmesys bus skiriamas kurtiesiems, ieškantiems darbo, norintiems įgyti naują specialybę ar persikvalifikuoti. Europos socialinio fondo reikalavimas, kad kurtieji (ar kiti diskriminuojami asmenys) turėtų galimybę daugiau sužinoti apie esamą situaciją darbo rinkoje, įgyti socialinių įgūdžių, padėsiančių jiems įsidarbinti bei kuo ilgiau išsilaikyti vienoje darbo vietoje.

Remiamos tik tokios projekto veiklos, kurios padės kurtiesiems geriau įsitvirtinti darbo rinkoje.

Šiuolaikinėje darbo rinkoje darbuotojams yra keliami labai dideli reikalavimai. Prie tokių didelių reikalavimų ypač sunku prisitaikyti žmonėms su negalia. Todėl ES siekdama mažinti socialinę atskirtį skyrė lėšas neįgaliųjų užimtumo didinimui, persikvalifikavimui ir kvalifikacijos tobulinimui.

1.Todėl Europos socialinio fondo projekto rėmimo sąlyga, kad visi projekte dalyvaujantys kurtieji, įgytų bendruosius igūdžius: 
– geriau išmoktų anglų kalbą,
– išmoktų naudotis kompiuteriu ar patobulintų šias žinias, 
– žinotų bankininkystę,
– susipažintų su darbo teise, įstatymais.

Projekto metu vyks kursai/mokymai – jų metu projekto dalyviai turės galimybę išanalizuoti savo gebėjimus ir profesinius poreikius. Jūsų vertinimą (ką Jūs gebate, kuo galite būti) atliks profesionalūs psichologai, profesinio orientavimo specialistai. Už šias paslaugas, kad Jums suteiktų informaciją, kas jūs esate, ką mėgstate, ką galite dirbti apmoka ES remiamas projektas „Kartu mes galime daug“.

2. Projekto metu bus organizuojamos grupės, jų metu susitikę kurtieji galės pasidalinti įgytomis žiniomis, aptarti įsidarbinimo problemas, teikti savo pasiūlymus kaip efektyviau integruotis į darbo rinką.

3. Bus suteikta galimybė persikvalifikuoti bei surengti keturių krypčių profesiniai mokymai:
– viešbučio tarnautojų (valymo ir aptarnavimo) specialybei įgyti;
– apželdinimo dizaino-želdinių prižiūrėtojų specialybei įgyti;
– siuvimo konstruktorių-dizaino specialybei įgyti;
– biuro administravimo-IT specialybei įgyti.

Mokymai vyks 240 val., t.y., apie 2 mėnesius.

Džiaugiamės, galėdami suteikti šią galimybę: ugdyti savo gebėjimus, kelti kvalifikaciją, įgyti naują specialybę ir sėkmingai dirbti. Tačiau šia galimybe galės pasinaudoti tik 75 asmenys iš Vilniaus ir 8 kurtieji is Tauragės.

O įgyti naujas profesijas galės tik 31 labai norintys ir motyvuoti kurtieji.

4.VKRC nuolat jums teiks socialines, profesines ir įdarbinimo  konsultacijas bei paslaugas.

Mes labai džiaugiamės, kad Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras Vilniaus kurčiųjų bendruomenės nariams galės padėti ieškoti darbo bei įsitvirtinti darbo vietoje; suteiks galimybę kelti savo kvalifikaciją bei ugdyti bendruosius įgūdžius.

Ir visa tai nemokamai!

Registacija vyksta jau dabar.Kas susidomėjo, gali kreiptis:

Vilniaus kurciuju reabilitacinis centras
Adresas:
Vilnius, Šv.Kazimiero g.3  28 kab.
Tel. .(8-5) 2626407
Skype .Vilniaus_kurciuju_klubas
E.pastasVilniauskrc@gmail.com

Registruoja Orinta Karmazaitė ir Arūnas Šaukeckas

Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras
Adresas. 
Vilnius, Šilo g.24 administracija
Registracija: Raštinėje.

Tėvų, auginančių kurčius vaikus, bendrija PAGAVA
Adresas. 
Vilnius, Šv.Kazimiero g.3   administracija
Registracija: Marija ir Ieva Vanagaite

Psichosocialinės ir darbo integracijos centras
Adresas: Vilnius,Šilo g.24, EQUAL kab.
Registracija: VKRC,
Projekto administratorė Reda,
Psichologė Rūta  ir Dominyka

DeafPlus organizacijos struktūros ir veiklų pristatymas:

Deaf Plus- Kurčiųjų organizacija Deaf Plus yra remiama savivaldybės.Šioje įstaigoje dauguma žmonių dirba savanoriškai, norėdami padėti kurtiesiems.Deafplus tai organizacija, kurioje kurtieji gali susitvarkyti įvairiausio tipo dokumentus, rašyti prašymus, prašyti vertėjų paslaugų, gauti pagalbą įdarbinimo srityje.

DeafPlus darbuotojai pristatė paslaugų kurtiesiems Londone struktūrą ir veiklas. Papasakojo apie gestų kalbos vertimo paslaugos. Organizacijos darbuotojai pasidalino savo darbo patirtimi; papasakojo apie vykdomas programas.  Vyko aptarimas apie įvairias programas, vykdomas Londone ir Vilniuje,Lietuvoje. Programų dalyviai aptarė paslaugų spektrą ir poasidalijo darbo patirtimi. Analizuota kompleksinių paslaugų darbuotojų darbo pobūdis, vyko praktinės užduotys: socialinis darbuotojas; psichologas; profesinio orientavimo specialistas;įdarbinimo tarpininkas. Vyko diskusija apie konsultavimo specifiką, dalintasi gerąja patirtimi.

DeafPlus kvalifikacijos kėlimo organizatoriai pristatė ir papasakojo apie valstybinių įstaigų teikiamas paslaugas kurtiesiems asmenims, pašalpų sistemą;socialinių partnerių bendradarbiavimą. kurtiesiems teikiamas paslaugas kurčiųjų bendruomenėje; kitas paslaugas,būtinas kurtiesiems kaip vienas paslaugų paketas. Vyko praktinės užduotys.

DeafPlus pristatė darbo rinkos ypatumus,  kurčiųjų įdarbinimo galimybes, profesinio orientavimo svarba.  Organizacija teikia kurtiesiems laisvų darbo vietų paiešką, tarpininkauja įsidarbinant. Vykdo:darbo paieška, kurčiųjų atstovavimas darbdaviui; pirmas susitikimas; priežiūra darbo vietoje; kompleksinių paslaugų konsultantų pagalba darbo vietoje.

Organizuotas susitikimas su vietos kurčiųjų bendruomene. Vyko patirties pasidalijimas. Kurtieji pasakojo apie galimybes darbo rinkoje. Kurtieji emigrantai papasakojo Londono kurčiųjų organizacijų teikiamų paslaugų pagalbą. Vyko praktinis darbas: tarptautinis bendradarbiavimas ir komunikacija gestų kalba.Analizė:tarptautiniai  panašumai ir skirtumai.

Royal Association for Deaf People (RAD)

Vizija:  Kurti geresnę ateiti kartu su klausos negalią turinčiais žmonėmis.
Misija: Skatinti lygybę ir siekti, kad kurtiesiems būtų prieinamos absoliučiai visos paslaugos, kurių tik gali prireikti.

Asociacijoje iš viso yra šeši skyriai teikiantys tam tikras paslaugas:

 • Konsultacijų, advokatūros ir užimtumo skyrius.
 • Kurčiųjų kultūros ir bendruomenės skyrius.
 • Vaikų, jaunimo bei šeimos tarnyba.
 • Sveikatos bei socialinės rūpybos skyrius.
 • Vertimų skyrius.
 • Kurčiųjų teisių centras.

Paslaugos. Ši asociacija savo paslaugas teikia tik tiems kurtiesiems arba kurtiems akliesiems, kurie yra gimę su klausos negalia ir yra gestų kalbos vartotojai. Paslaugos neteikiamos apkurtusiems dėl ligų pasireiškiančių senatvėje ar dėl kitų priežasčių.

 Kompleksinių paslaugų konsultavimo svarba, konsultantų darbo specifika. Konsultantų darbo pobūdis,metodika ir kvalifikaciniai reikalavimai.

Konsultantai ne tik kaupa bei perduoda žinias, bet ir bendradarbiauja su kurčiais klientais,semiasi žinių iš jų, bandant sujungti abiejų šalių informaciją ir sutelkti visa tai savo darbo specifikoje.

Kiekvienam darbuotojui keliami labai aukšti reikalavimai, labai atkreipiamas dėmesys į konsultanto kompetensijas ir išsilavinimą.

Klausos negalią turinčio žmogaus konsultantas turi:

 • turėti profesinį pasirengimą, vadybinių žinių, gerai išmanyti konsultavimo dalyką,mokėti taikyti įvairius konsultavimo metodus;
 • turėti patirties ;
 • nuolat atnaujinti savo žinias, ugdyti ir tobulinti savo kvalifikaciją, būti smalsus;
 • sugebėti savarankiškai organizuoti savo veiklą ir priimti sprendimus;
 • mokėti dalykiškai bendrauti;
 • mokėti išklausyti;
 • sugebėti analizuoti ir apibendrinti duomenis, daryti išvadas;
 • būti nešališkas.
 • toleruoti žmogaus negalią;
 • Stengtis komunikuoti gimtąja kurčiųjų kalba.

Pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos

1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“

projekto Kartu mes galime daug  Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100  veiklą 2.1.1.1 ”Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas   užsienyje“, 17 darbuotojų, dirbančių projekte iš įvairių Lietuvos kurčiųjų organizacijų, galėjo kelti kvalifikaciją Londono kurčiųjų organizacijose; susipažinti su Anglijoje kurtiesiems teikiamomis paslaugomis. Tikimės,kad ši stažuotė suteiks galimybę plėsti kompleksines paslaugas Lietuvoje ir greičiau integruotis  kurtiesiems į darbo rinką.

Dėkodami už priėmimą, projekto koordinatorė Rūta Mackanienė pakvietė DeafPlus direktorę Clare Margaret Kennedy ir vadybininką Jason Mark Barnett apsilankyti Vilniaus kurčiųjų organizacijose. Š.m. birželio pradžioje DaefPlus atstovai atvyksta į Vilnių. Projekto vykdytojai ir partneriai organizuoja susitikimą.

DeafPlus organizacijoje

Royal Association for Deaf People (RAD)

Translate »